Integritetspolicy

Integritetspolicy Converte AB

Denna personuppgiftspolicy beskriver behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för Converte AB och de tjänster som tillhandahålls av Converte AB (“Tjänsten”/”Tjänsterna”). Behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR).

Definitioner

Behandling: innefattar all hantering av personuppgifter som t.ex. insamling, registrering och lagring. Den registrerade: Den vars personuppgifter behandlas. Kontaktperson: en individ som baserat på sin yrkesroll finner ett intresse av våra tjänster och erbjudanden. Personuppgifter: all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet.Personuppgiftsansvarig: fysisk eller juridisk person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgiftsbiträde fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

Personuppgiftsansvarig

Converte AB är Personuppgiftsansvariga över den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Converte AB:s kundrelationer då vi bestämmer ändamålen med och metoderna för behandlingen.

Kategorier av och hur personuppgifter samlas in

Converte AB samlar in personuppgifter från dig eller din arbetsgivare med anledning av din roll som kontaktperson. De personuppgifter som samlas in och behandlas av Converte AB är fullständigt namn, telefonnummer, e-postadress och yrkestitel. Personuppgifterna kan komma direkt från dig, från dina kollegor inom samma företag eller från andra källor som är tillgängliga för allmänheten via öppna källor.

Rättslig grund

Converte AB behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden att fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser eller under den rättsliga grunden intresseavvägning dvs. att vi får behandla personuppgifter om våra intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Ändamål med behandlingen

Converte AB strävar ständigt efter att göra våra erbjudanden och tjänster bättre för dig som kund. Som led i detta sparar vi därför information om era beslutsfattare och användare i våra system. Den personliga informationen är relaterad till företagsrollen.

Administration och förbättrad användarupplevelse

Vi använder personuppgifter för att ta hand om och ge dig mer användarvänliga tjänster. Det avser framför allt din upplevelse i samband med köp av produkter och tjänster inom ramen för Tjänsterna. Personuppgifter behandlas även i syfte att anpassa presentationen av Tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.

Information och direktmarknadsföring

Om du är kontaktperson och har en aktiv kundrelation med Converte AB eller är en potentiell kund, kan vi skicka direktmarknadsföring via e-post och SMS om du inte har motsatt dig detta. Marknadsföringen kan innehålla erbjudanden och information från oss. Du kan tacka nej till direktmarknadsföring via länk i utskicken eller genom att kontakta oss, se rubrik ”Kontaktuppgifter” nedan.

Analys av marknadstrender och vidareutveckling av Tjänsten

Vi använder personuppgifter till att utföra användarsegmentering, analysera och förstå marknadstrenderna och därigenom förbättra och utveckla våra webbplatser, erbjudanden och tjänster.

Förebygga, begränsa och utreda missbruk av Tjänsten

För att förebygga, begränsa och utreda olika former av missbruk av Tjänsten och för att förhindra brottsliga aktiviteter använder vi personuppgifter som rör kontaktpersonens identitet, aktiviteter och tekniska data. Exempelvis kan vi med en användares medgivande utföra en kontroll av användarens identitet. Med missbruk menar vi bl.a. brott som t.ex. bedrägerier, hot, upprättande av falska profiler, utskick av marknadsföringsmail som svar till privatannonsörer, phishing, trakasserier och övriga aktiviteter som är olagliga.

Lagring

Information som lämnats till Converte AB i samband med annonsering kommer att lagras i upp till 5 år i syfte att begränsa missbruk av våra tjänster, förhindra brottslig aktivitet och klarlägga tvister om annonsobjekt, t.ex. om parterna är oeniga om vad som angavs i annonsen.

Sociala plug-ins

När du använder Tjänsterna kan du från tid till annan erbjudas att dela information från Tjänsterna på sociala medier, t.ex. Meta, LinkedIn eller Twitter, via en social plug-in. Väljer du att dela information via en social plug-in hänvisar vi till villkoren för respektive socialt media. Vi uppmanar dig att hålla dig informerad om syftet med och omfattningen av insamlingen av uppgifter som sker via dina sociala plug-ins. Du kan blockera sociala plug-ins i din webbläsares inställningar.

Överföring av Personuppgifter

Personuppgifterna överförs till ett av Converte AB anlitat Personuppgiftsbiträde för lagring eller för registerföring hos t.ex. CRM-systemet HubSpot. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss har ingått sekretessavtal och får inte använda uppgifterna för andra ändamål eller instruktioner än de givna av oss. Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi fått ditt samtycke. Vi kan också, efter en intresseavvägning, lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott eller om informationen är nödvändig för att klargöra specifika tvister. För att uppfylla ändamålen med Converte AB:s behandling av personuppgifter anlitar Converte AB i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på uppdrag av Converte AB.Dessa leverantörer får endast behandla personuppgifter enligt uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. Converte AB kan i förekommande fall lämna ut personuppgifter även till andra mottagare än ovan angivna för att följa tillämpliga lagar och föreskrifter eller begäran från exempelvis domstol eller myndighet, samt för att tillgodose Converte AB:s berättigade intresse av att försvara rättsliga anspråk.

Överföring av Personuppgifter till tredje land

Converte AB kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje land, dvs. till länder utanför EU/EES. Vi kommer då att ingå avtal och vidta lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav och GDPR. På begäran har den registrerade rätt att få en lista över till vilka och vilka länder Converte AB överför personuppgifter till.

Dina rättigheter

Genom att skriva till Converte AB, Organisationsnummer 559279-6279, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm, märkt ”Registerutdrag”, kan du begära ett registerutdrag för att få veta vilka uppgifter Converte AB har registrerat om dig och hur dessa används. För utövandet av dina rättigheter genom begäran om information, rättelse, radering, begränsning av behandlingen, dataportabilitet, för att göra invändningar, tillgång eller om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss, se rubrik ”Kontaktuppgifter” nedan.

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsterna används olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder t.ex. cookies (kakor). Se mer om vår användning av cookies och liknande filer i vår Cookie Policy som du hittar längst ner till vänster på hemsidan.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra integritetspolicyn för att beskriva eventuella ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke meddelar vi dig. För att säkerställa att du tar del av den senaste versionen bör du besöka vår hemsida regelbundet.

Kontaktuppgifter

Converte AB, organisationsnummer. 559279-6279, Torsgatan 26, 113 21 Stockholm. [Märk ditt brev med ”GDPR”.] Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter når du oss även på e-post info@converte.se. [Märk ditt mail med ”GDPR”.]